Translation please!

Följande manifest är en genomgång av de lärdomar som jag har samlat på mig i mitt arbete med webb och digital kommunikation under tjugofem år. Tiden och våra behov förändras. Våra vanor anpassas till de digitala tjänster som finns och som skapas. 2009 skapade jag rollen som digital storyteller för ett stort bostadsutvecklingsbolag, idag vill jag jobba med narrative experience i tjänste- och processutveckling, innehållsproduktion och/eller strategisk kommunikation.

Jag har länge saknat ett tankeverktyg som omfattar ett rimligt sätt att förhålla sig till organisationens (myndighetens, institutionens, företagets) deltagande närvaro online och hur det ska stötta affären, som jag kan dela med andra. Eftersom jag kommer ifrån det internet som fokuserade på deltagande och kommunikation, där tjänster byggdes för att driva den utvecklingen framåt, väljer jag att fortsatt arbeta för det.

På samma sätt som user experience, UX, omfattar tankar på hur användaren upplever tjänsten och det grafiska gränssnittet, tänker jag att narrative experience, NX, omfattar användarens upplevelse av berättelserna och det samlade narrativet.

Jag lever som jag lär, det här är ett levande dokument:


Narrative experience – ett manifest i 15 punkter

 1. Vi talar om för varandra vilka vi är genom de historier som vi berättar om oss själva, vi definierar våra samarbeten med våra gemensamma berättelser.

 2. Narrativet online ger en bild av hur organisationen förhåller sig till den gemenskap som den kommunicerar med. Internet är i grunden en kollaborativ kultur, ha respekt för det och se på kommunikation som ett deltagande.

 3. Verksamheten mår bra av ett narrativ som definierar företagsmodellen. Narrativet ska notera, uppmärksamma och medvetandegöra. Upplevelsen av det sammanlagda berättandet ska dels stödja uppfattningen om vart organisationen är på väg mot, dels vad den kämpar emot – inte vill vara eller bli.

 4. Narrative experience är en pågående närvaro. Det betyder att det kan kategoriseras som släpande mål i projekthanteringen. Narrative experience i sig självt är en ständigt pågående process, snarare än en slutdestination. Ha förtroende för det värde som upplevt narrativ skapar, att mäta volymen eller frekvensen av kommunikation ger en falsk känsla av resultat.

 5. Nyfikenhet är affärskritiskt. Det viktigaste verktyget är att lyssna. Genom att ställa rätt frågor utvecklas berättandet så att det skapar resonans.

 6. När individer känner sig sedda och inkluderade i narrativet, skapas engagemang, relevans och en närvaro. Det gäller även internt i organisationen.

 7. Delta på internet med ett genuint och trovärdigt berättande som speglar organisationen. Narrativet ska vara strategiskt, bekräfta visionen och stödja affären.

 8. Upplevelsen av narrativet ska vara ett stöd för organisationen. Se värdet i och skapa ett utrymme för interna berättelser. Ett utbyte av information och erfarenheter är viktigt för utveckling och innovation.

 9. Låt upplevelsen av narrativet bekräfta andras positiva tankar om organisationen. Ta vara på den kärlek och de tankar om relevans som finns för affären.

 10. Arbeta med skalbara moduler. Låt ett flertal berättelserna bilda ett lapptäcke så att de tillsammans skapar ett trovärdigt sammanhang. I traditionell berättarkronologi kommer upplösningen på slutet. I arbetet med narrative experience sker det hela tiden och i realtid. Det går inte att gå vilse med berättandet, så länge som det speglar organisationen som helhet.

 11. Var både ledande och deltagande i den narrativa upplevelsen. Skriv med en övertygelse om att det är viktigt och att det berör, det kräver ett inlyssnande arbetssätt för att kunna verka så.

 12. Berätta användarvänligt. Berättaren ansvarar för den text som hen skriver. Berättaren väljer språk och uttryck. Var tydlig med avsändaren av berättelsen. Läsaren ska kunna lita på texten. Det är hur väl kommunikationen stöttar upplevelsen av narrativet som är det reella värdet.

 13. Skapa ett potent och robust narrativ. Det görs bäst i ett levande dokument. Kommunikationsplanen för narrative experience är en feedbackloop. Se på kommunikationen som ett verktyg som påverkar narrativet.

 14. När kommunikatören skruvar på en berättelse, förändras situationen för hela narrativet. Mottagarna tar till sig kommunikationen utifrån ett kontext i ständig förändring.

 15. Narrativet skrivs i ett kontext som förändras med tiden. Framtidens narrativ kan komma att förändra det kontext som gårdagens berättelser befann sig i och som upplevelsen skapades i. Var noga med att skriva och kommunicera utifrån de grundläggande värderingar som stödjer det upplevda narrativet.

Tack för att du läser. Hör gärna av dig om du tänker som jag och vill arbeta med mig. Du når mig på gitta.wilen@gmail.com


In English:


The following manifesto is based on lessons learned in my work with digital communications over the last 25 years. Times and our needs change. Our habits adapt to existing digital services – in use today and future applications. In 2009, I created the role of digital storyteller for a large housing development company, today I want to work with narrative experience in service development, content production and/or strategic communications.

I have long lacked a tool for thought that enables a reasonable way to relate to the organisation’s (government’s, institution’s, company’s) participation online presence and how it supports the goals, that I can share with others. As I come from the Internet that focused on participation and communication, where services were built to drive that development forward, I choose to continue working towards it.

In the same way as user experience, UX, is focusing on how the user experiences the application and the graphical interface, I see narrative experience, NX, as the user’s experience of the storytelling and the overall narrative.

I practice what I preach, this is an evergreen document:


The Narrative Experience Manifesto – 15 principles

 1. We tell each other who we are through the stories we tell about ourselves, we define our collaborations with our shared stories.

 2. The online narrative reflects how the organisation relates to the community it communicates with. Internet is fundamentally collaborative – show respect and relate to communication in a participatory way.

 3. The organisation benefits from a narrative that defines the business model. The narrative shall high light, recognise and create awareness. The overall experience of the narrative should support the perception of where the organisation is heading towards as well as what it is struggling against – does not want to be or become.

 4. Narrative experience is an ongoing presence. This means that it can be categorised as lagging measure in project management. Narrative experience in itself is an ongoing process, rather than a final destination. Have confidence in the value that an experienced narrative creates, to measure volume or frequency of communication gives a false sense of outcome.

 5. The narrative experience should support the organisation. See the value in and acknowledge internal stories. Exchanging information and experiences is important for development and innovation.

 6. Curiosity is business-critical. The most important tool is to listen. By asking the right questions, the narrative will evolve and cause resonance.

 7. When individuals feel seen and included in the narrative – the engagement, relevance and presence are created. This also applies internally in the organisation.

 8. Participate on the Internet with a genuine and trustworthy storytelling that reflects the organisation. The narrative should be strategic, confirm the vision and support the business.

 9. Create a powerful and robust narrative. This is best done as a living document. The communications plan for narrative experience is a feedback loop. See the communication as a tool that affects the narrative.

 10. Let the experience of the narrative recognise positive thoughts about the organisation. The business should benefit from the love and the thoughts of relevance there are.

 11. Work with scalable modules. Let a plurality of stories create a patchwork so that they together create a trustworthy context. In traditional narrator chronology the resolution comes at the end. In the process of narrative experience, it happens all the time and in real time. You can not get lost in the storytelling as long as it reflects the organisation as a whole.

 12. Combine leading and participating in the narrative experience. Write with a conviction that it is important and that it creates resonance, it requires a listening operational mode in order to make it work.

 13. Create user friendly storytelling. The storyteller is responsible for the text he/she writes. The narrator chooses language and tone. Make clear who is the sender of the story. The reader should be able to trust the text. The true value is how well the communication supports the experience of the narrative.

 14. When the communicator tweaks a story, the situation changes for the entire narrative. The recipients receives the communication based on a context that constantly changes.

 15. The narrative is written in a context that changes over time. The narrative of the future may change the context in which yesterday’s stories were created in and the experience were made. Be sure to write and communicate based on the fundamental values that supports the experienced narrative.

Thank you for reading about my experiences. Let me know if you are having any thoughts about this, send me an e-mail: gitta.wilen@gmail.com